Azerbaijan Flag Icon

Qazax in Azerbaijan

Quote of the moment

Every perfect traveler always creates the country where he travels.

Nikos Kazantzakis