Pakistan Flag Icon

Azad Kashmir in Pakistan

Quote of the moment

Every perfect traveler always creates the country where he travels.

Nikos Kazantzakis