Turkey Flag Icon

Ardahan in Turkey

Quote of the moment

Every perfect traveler always creates the country where he travels.

Nikos Kazantzakis